List of Articles
제목 날짜 제목 본문 설교자 집회 및 행사 번호

권남궤전도사간증집회(신천지의 미혹을 주의하라!) file

날짜  

제목  

본문  

설교자  

집회 및 행사  

성가대 헌신예배(16.11.20) file

날짜  

제목  

본문  

설교자  

집회 및 행사  

효광 음악회 file

날짜  

제목  

본문  

설교자  

집회 및 행사  

2016 부활절 칸타타 -3 file

날짜  

제목  

본문  

설교자  

집회 및 행사  

2016 부활절 칸타타 -2 file

날짜  

제목  

본문  

설교자  

집회 및 행사  

(47575) 부산광역시 연제구 과정로56번길 63 (연산동) (TEL) 051-751-7584, (목양실) 051-759-8880

Copyright Hyogwang Presbyterian Church. All Rights Reserved.스팸 퇴치! Click Here!